• Image1
 • Image1
 • Image1
 • Image1
 • Image1
 • Image1

1. Pulses and Beans
A) Raw
I) Black Matpe[FAQ & SQ Quality]
II) Green Mung Bean
• Padishwewar
• Pakoku
• Anyashwewar
• Tangushwewar
III) Tur lemon
IV) Black Eye Bean [FAQ & SQ Quality]
V) Channa
B) Processed
I) UradDhall whole & Split
II) MungDhall Whole & Split
III) TurDhall Whole & Split
IV) LalRajma RKB (Hand Pick and Polished)

2. Milling Wheat
I) Australian Wheat
• APW [Australian Premium Wheat]
• AHW [Australian Hard Wheat]
• ASW [Australian Soft Wheat]
II) India
III) Russia
IV) Pakistan
3. Soya Bean Meal
I) Brazil
II) Uruguay
III) Argentina
IV) USA
4. Sugar
ICCUMSA 45, 100, 120, 150
1. India
2. Argentina
3. Brazil
.

 • Image1
 • Image1
 • Image1
 • Image1
 • Image1
 • Image1